Mediambient – Mapes acústics

  Acústica i medi ambient

  Acústics Ambient SL porta a terme la predicció de soroll mitjançant programari específic tenint en un compte propagació i dispersió de soroll:

  Espectre de soroll en terços d’octaves fent especial èmfasi en baixa freqüència.

  Dispersió geomètrica (divergència, atenuació de distància) de soroll; absorció de soroll per l’aire depenent de la temperatura atmosfèrica, pressió i humitat;
  Estabilitat atmosfèrica (efectes de gradient de temperatura, inversió de temperatura); Velocitat i direcció de vent; topografia;

  Efectes sobre el sòl (absorció); Presència de carreteres, polígons industrials, edificis, barreres acústiques.

  Depenent dels requisits específics de el projecte, portem a terme la modelització de dispersió de soroll mitjançant diferents (programari):

  1. Predictor 7810 (Models: Dinamarca / Països Baixos / Alemanya) – soroll industrial, vial i ferroviari;

  2. CadnaA (Alemanya): soroll industrial, vial i ferroviari;

  Mapes de capacitat acústica

  Els mapes de capacitat acústica municipal són un instrument per a la gestió ambiental de soroll, que tenen com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la qual està exposada la població, la prevenció i / o millora de la qualitat acústica del territori.

  El mapa assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en el territori, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica (classificant-les en: alta, moderada i baixa), per a tres períodes temporals diferenciats : dia, tarda i nit, on també s’incorporen els usos de terra.

  En funció de les característiques del municipi, els mapes també han d’incloure les zones declarades d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA), les zones de règim especial (ZARE), les zones de soroll que es defineixin i altres àrees de sensibilitat acústica que assoleixin uns objectius de qualitat que atorguin més protecció al territori.

  La totalitat d’ajuntaments tenen l’obligació d’elaborar i aprovar el mapa de capacitat acústica i posar-lo a disposició de la població. Acústics Ambient SL tenim àmplia experiència en la redacció d’aquests mapes tant per a poblacions de gran magnitud com per a petites poblacions.

  Els mapes de capacitat acústica s’han d’elaborar i representar, seguint els criteris establerts en el Decret 245/2005, de 8 de novembre, modificat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002.

  Pla d’acció de reducció de soroll

  L’estratègia establerta per a la reducció de nivells de soroll rau en l’anàlisi de l’nombre de persones exposades a alts nivells de soroll, en particular a causa de l’augment de l’trànsit per carretera, aviació, i a l’augment de l’nombre d’habitants de les ciutats.

  Les accions de reducció de soroll es divideixen en tres temes: planificació i orientació, que afecten a la font de soroll, i reducció de soroll estructural.

  Els plans d’acció han de contenir, entre altres, els següents elements:

  – La descripció de l’aglomeració, els principals eixos viaris, els principals eixos ferroviaris o principals aeroports i altres fonts considerades

  – L’autoritat responsable i el context jurídic

  – Els valors límit d’immissió establerts d’acord amb els annexos d’aquest Reglament

  – el resum dels resultats de les tasques de cartografia de soroll

  – l’avaluació de l’nombre estimat de persones exposades a soroll i la determinació dels problemes i les situacions que han de millorar

  – la relació de les al·legacions o observacions rebudes en el tràmit d’informació pública

  – Les mesures que ja s’apliquen per reduir el soroll i els projectes en preparació

  – Les actuacions previstes per les autoritats competents per als pròxims cinc anys, incloses les mesures per protegir les zones tranquil·les

  – Les estratègies a llarg termini

  – La informació econòmica (si està disponible): pressupostos, avaluacions cost-eficàcia o cost-benefici

  – Les disposicions previstes per avaluar l’aplicació i els resultats de el pla d’acció.

  Algunes de les mesures que poden preveure les autoritats dins les seves competències són, entre altres: la regulació de la mobilitat, l’ordenació del territori, l’aplicació de mesures tècniques en les fonts emissores, la selecció de fonts més silencioses, la reducció de la transmissió de soroll i mesures o incentius reglamentaris o econòmics.

  Mapes Estratègics de Soroll (MER)

  Els mapes estratègics de soroll són eines dissenyades per a poder avaluar globalment l’exposició a soroll en una zona determinada, segons es defineix en la Directiva 2002/49 / CE de parlament europeu i de l’consell de 25 de juny de 2002 sobre avaluació i gestió de l’soroll ambiental. La seva elaboració i gestió queda regulada tant per l’esmentada Directiva, com per la Llei 37/2003, de 17 de novembre, de l’Soroll i els reials decrets 1513/2005, 1367/2007 i 1038/2012 que la desenvolupen. En compliment d’aquesta normativa, s’elaboren els mapes estratègics de soroll dels aeroports que registrin més de 50.000 operacions anuals. Aquests mapes es realitzen cada 5 anys, segons requereix la normativa, i són una eina de diagnòstic que permet avaluar la situació de la contaminació acústica a l’entorn d’un aeroport i per a un any de referència, permetent fer un seguiment de l’evolució de l’soroll .

  Més Projectes

  Els Nostres Projectes:

  Medi Ambient – Mapa acústic