Indústria

  Creant refugis acústics segurs

  Acústica industrial

  D’acord amb la legislació vigent les empreses estan obligades a identificar, avaluar i controlar els nivells de soroll en el lloc de treball per garantir que cap empleat o una altra persona estigui exposat a nivells de soroll que superin els criteris legals màxims.

  L’exposició a alts nivells de soroll pot provocar fatiga i estrès, afectar la concentració i la comunicació, així com disminuir el rendiment de producció. La pèrdua auditiva induïda pel soroll afecta les persones dificultant la comunicació, la intel·ligibilitat i afectar la capacitat d’escoltar alarmes d’advertència, etc.

  La primera fase és avaluar els nivells d’exposició a soroll existents per als seus empleats.

  Acústics Ambient SL pot dur a terme una auditoria de soroll dels nivells existents per identificar els nivells de soroll en els diferents llocs, així com identificar àrees o equips sorollosos.

  Refugis Acústics

  Cada vegada més la tendència de la indústria i les plantes de producció rau en la reducció de llocs de treball substituint-los per sistemes automatitzats, la tasca dels operaris passen a tasques de control de qualitat i supervisió. Hem de tenir en compte els temps d’exposició per assegurar en aquests refugis uns nivells reduïts d’exposició.

  Acústics Ambient SL som especialistes en l’optimització del disseny de proposta de mesures correctores.

  Protecció individual

  Els protectors auditius són equips de protecció individual que redueixen els efectes de soroll per evitar danys a l’oïda. La protecció individual només s’ha de considerar una mesura complementària quan no és tècnicament possible reduir el nivell sonor fins a nivells segurs, i també mentre s’implanten les mesures per reduir-lo o en circumstàncies especials, com per exemple, l’accés esporàdic a sales de màquines.
  El RD 286/2006 estableix l’obligatorietat d’ús del protector auditiu quan se superen els valors superiors d’exposició: LAeq, d = 85 dB (A) i Lpic = 137 dB (C). No obstant això l’empresa ha de posar a disposició dels treballadors protectors auditius quan els nivells de soroll siguin superiors als valors inferiors d’exposició: LAeq, d = 80 dB (A) i Lpic = 135 dB (C), respectivament. Els protectors auditius se subministraran gratuïtament al treballador i seran d’ús personal. L’empresa ha de proporcionar, preferentment per escrit, instruccions precises i entenedores. Igualment s’aconsella fer formació a sessions d’entrenament previ al primer ús.

  Més Projectes

  Els Nostres Projectes:

  Indústria