Aïllament

  Aïllament acústic i antivibratori

  Reducció de soroll mitjançant aïllament

  Aïllar suposa impedir que un so penetri en un mitjà o que surti d’ell. Per això, per aïllar, en els sistemes constructius combinem tant materials absorbents, com materials aïllants. A l’incidir l’ona acústica sobre un element constructiu, una part de l’energia sonora es reflecteix, una altra s’absorbeix transformant-se en energia calorífica i una altra es transmet travessant l’element constructiu.

  S’entén per aïllament acústic a el conjunt de procediments emprats per reduir o evitar la transmissió de sorolls per via aèria o estructural.

  Aïllament acústic aeri

  Aïllament contra el so aeri d’acord amb la norma ISO 16.283-1 determinat en bandes de freqüència (bandes d’un terç d’octava o bandes d’octava) a partir de les quals es poden obtenir qualificacions d’un nombre únic per a l’rendiment de l’edifici de acord amb la norma ISO 717-1

  Aïllament acústic d’impacte

  Aïllament contra el so d’impacte d’acord amb la norma ISO 16.283-2 determinat en bandes de freqüència (bandes d’un terç d’octava o bandes d’octava) a partir de les quals es poden obtenir qualificacions d’un nombre únic per al rendiment de l’edifici d’acord amb la norma ISO 717-2

  Aïllament acústic aeri de façanes

  Aïllament contra el soroll de l’exterior segons la norma ISO 16.283-3 determinat en bandes de freqüència (bandes d’un terç d’octava o bandes d’octava) a partir de les quals es poden obtenir qualificacions d’un nombre únic per a l’rendiment de l’edifici d’acord amb la norma ISO 717-1

  Diferència de nivells estandarditzada:

  Ponderada A, entre recintes interiors, DnT, A: Valoració global, en dBA, de la diferència de nivells estandarditzada, entre recintes interiors, DnT, per a soroll rosa.

  Diferència de nivells estandarditzada entre recintes interiors, DnT: Diferència, en dB, entre a els nivells medios de pressió sonora produits en dos recintes per una o Diverses fonts de soroll emetent en un d’ELLS, normalitzada a la valor 0,5 s de l’ temps de reverberació. En general és Funció de la freqüència

  Diferència de nivells estandarditzada entre recintes, (o Aïllament acústic brut entre recintes), D: Diferència, en dB, entre a els nivells medios de pressió sonora produits en dos recintes per l’acció d’una o Diverses fonts de soroll emetent en un d ‘ELLS, que és pren com a recinte emissor.

  Diferència de nivells estandarditzada en façanes, en cobertes ia Sòls en contacte amb l’aire exterior, D2m, nT: Aïllament acústic a soroll aeri d’1 façana, un coberta o terra en contacte amb l’aire exterior, en dB, Quan la mesura de el nivell d’soroll exterior, L1,2m, és fa a 2 metres Davant de la façana o la coberta.

  Índex global de Reducció acústica d’1 element constructiu, ponderat A, RA: Valoració global, en dBA, de l’índex de Reducció acústica, R, per un soroll incident rosa normalitzat, ponderat A.

  Els Índexs de Reducció acústica és determinaran mitjançant assaig a l’laboratori. Tanmateix, i en absència d’assaig, és olla dir que l’índex de Reducció acústica proporcionat per 1 element constructiu d’1 full de materials homogenis, és Funció quasi exclusiva de su massa.

  Índex de Reducció acústica d’1 element constructiu, R: Aïllament acústic, en dB, d’1 element constructiu mesurat en laboratori. És Funció de la freqüència.

  Índex de Reducció acústica aparent, R ‘: Aïllament acústic, en dB, d’1 element constructiu mesurat in situ, incloses els Transmissions indirectes. En funció de la freqüència.

  ISO 12354-1: 2017 especifica models de càlcul dissenyats per estimar l’Aïllament acústic a l’aire entre habitacions adjacents a edificis restaurats, utilitzant sevamajoria tats mesurades que caracteritzen la Transmissió de flanqueig directe o INDIRECTE pèls elements de construcció participants, i Mètodes derivats teoricament de propagació de l’so en elements estructurals.

  Aïllament acústic a soroll d’impactes

  Aïllament acústic a soroll d’impactes: Protecció davant el soroll d’impactes. Ve determinat pel nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT, w, en dB.

  Nivell de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT: Nivell de pressió sonora mitjà, en dB, en el recinte receptor normalitzat a un temps de reverberació d’0,5s, quan l’element constructiu de separació respecte a l’recinte emissor és excitat per la màquina d’impactes normalitzada. És funció de la freqüència.

  Nivell de pressió de soroll d’impactes normalitzat d’un element constructiu horitzontal, L n: Nivell de pressió sonora mitjà en el recinte receptor referit a una absorció de 10 m2, amb l’element constructiu horitzontal muntat com a element de separació respecte a el recinte superior. Tal element és excitat per la màquina d’impactes normalitzada, en condicions d’assaig en laboratori (manca de transmissions indirectes). És funció de la freqüència.

  Nivell global de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT, w: Valoració global de l’nivell de pressió de soroll d’impactes estandarditzat, L’nT.

  Nivell global de pressió de soroll d’impactes normalitzat d’un element constructiu horitzontal, L n, w: Valor a 500 Hz de la corba de referència ajustada als valors experimentals de nivell de pressió de soroll d’impactes normalitzat, L n. Si els nivells experimentals estan donats per bandes d’octava, cal reduir en 5 dB el valor a 500Hz.

  Aïllament actiu

  Tècniques de prevenció i sistemes de control de les emissions.

  El Limitador de potència és un equalitzador limitador de terços d’octava que adapta el nivell sonor produït per l’equip en el que s’instal·la a les condicions de l’aïllament de el local de manera que a cada terç d’octava es compleix que:

  Nivell de pressió sonora en el local & lt; Aïllament de el local + Nivell de pressió sonora màxim permès per Normativa en el receptor (Corba NC).

  Més Projectes
  Sol·licita més informació