Certificació acústica

  Lleis i mapes estratègics de soroll

  Decrets i normativa acústica

  Lleis:

  Mapa de capacitat acústica

  Els Mapes estratègics de soroll (MES) tenen com a finalitat avaluar l’exposició de la població a el soroll que prové de diferents fonts en una zona determinada, i serveixen de base per a l’elaboració dels Plans d’acció per a la millora i la recuperació de la qualitat acústica on sigui necessari i per mantenir la qualitat de l’entorn acústic on sigui satisfactòria.

  Determina el grau de sensibilitat acústica per cada tram de carrer, en funció dels usos de terra i de les activitats que es donen habitualment. Les zones més sensibles són les que requeriran més protecció i, per tant, per normativa tindran associats uns nivells límit permesos més restrictius. Aquest mapa ja que ens determina els objectius de qualitat acústica als quals la ciutat vol arribar.

  MES:

  Más Proyectos

  Els Nostres Projectes:

  Certificació acústica