Condicionament Acústic

  Millora de l'acústica interior de recintes

  Acústica i entorn

  L’acústica de sales es fonamenta en l’estudi del volum, la forma i els materials de revestiment d’un espai per tal de garantir la qualitat sonora que demani el seu ús.

  Amb el projecte de condicionament acústic estudiem tot, preveient la resposta de la sala a partir del seu model tridimensional. Utilitzem un software específic per acústica d’espais i avaluarem la intel·ligibilitat en cada estança.

  Cada espai té uns requeriments establerts per una sèrie de paràmetres acústics o factors de mèrit recomanats. La simulació acústica ens permet controlar tots aquests paràmetres, per bandes de freqüència, a fi de controlar-los en tot el seu espectre de freqüències.

  Si un espai pateix un mal disseny acústic, un desequilibri freqüencial, un excés o una manca d’absorció, o bé si té una forma incorrecta o un volum no adequat, aquest espai no podrà donar resposta a la demanda del seu ús i apareixeran problemes de reflexions no desitjades o ecos, manca d’intel·ligibilitat, desequilibri freqüencial, o pèrdua de confort acústic.

  Per tant, el disseny acústic és imprescindible en un espai en el qual la paraula és el contingut i l’espai arquitectònic al contenidor.

  Sol·licita més informació