Audiovisual estudis TV

  Optimització del soroll en entorns audiovisuals

  Acústica de sales

  La figura del Consultor Acústic la proposem com un col·laborador adjunt a l’equip redactor del Projecte Arquitectònic / Industrial. La nostra tasca radicarà en proposar solucions en l’àmbit d’aïllament acústic, assegurant la privacitat necessària entre estances, com procurant que cap focus extern pugui pertorbar l’activitat dels espais, proposar els materials necessaris per assegurar l’acústica més adient per l’activitat prevista.

  L’acústica de sales es fonamenta en l’estudi del volum, la forma i els materials de revestiment d’un espai a fi de garantir la qualitat sonora que demani el seu ús.

  Amb el projecte de condicionament acústic estudiem tot preveient la resposta de la sala a partir del seu model tridimensional. Utilitzem un software específic per acústica d’espais i avaluarem la intel·ligibilitat en cada estança.

  Cada espai té uns requeriments establerts per una sèrie de paràmetres acústics o factors de mèrit recomanats. La simulació acústica ens permet controlar tots aquests paràmetres, per bandes de freqüència, a fi de controlar-los en tota la seva audiència.

  Si un espai pateix un mal disseny acústic, un desequilibri freqüencial, un excés o una manca d’absorció, o bé si té una forma incorrecta o un volum no adequat, aquest espai no podrà donar resposta a la demanda del seu ús i apareixeran problemes de reflexions no desitjades o ecos, manca d’intel·ligibilitat, desequilibri freqüencial, o pèrdua de confort acústic.

  En espais audiovisuals és fonamental assegurar uns nivells de soroll de fons òptims per poder garantir una correcta acústica en els processos de registre. Tot tenint en compte els possibles nivells generats per les instal·lacions de climatització i renovació d’aire.

  Els principals paràmetres acústics que tindrem en compte en aquesta tipologia d’espais seran principalment el temps de reverberació i els paràmetres d’intel·ligibilitat.

  Més Projectes

  Els Nostres Projectes:

  Audiovisual estudis TV