Cultura del silenci, construcció en fusta

  CONSTRUCCIÓ EN FUSTA . CONFORT ACÚSTIC . BAIXA FREQÜÈNCIA. VIBRACIONS.

  La construcció industrialitzada mitjançant fusta està agafant cada vegada més força en el mercat immobiliari. La fusta és un material natural i renovable. Gràcies a les metodologies de laminat, encolat i unió actuals les possibilitats que aporta la fusta són infinites.

  La tendència ecològica, la cerca per materials i sistemes sostenibles de construcció són cada vegada més una prioritat en el disseny arquitectònic. El sistema constructiu industrialitzat que ens aporta la construcció amb fusta laminada accelera el procés d’aixecament d’edificis simplificant enormement la seva execució en obra.

  Els edificis de fusta ens permeten la industrialització i d’aquesta forma evitar part dels errors d’execució mes habituals generant-se fuites o ponts acústics.

  Disposem d’infinitat de solucions constructives per justificar l’aïllament acústic establert pel permissiu i ja caduc CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. HR PROTECCIÓN A RUIDO ara bé, el compliment de normativa no ens assegura el confort acústic desitjat.

  Els valors entre els que es mesura l’aïllament d’acord el CTE estan compresos entre les bandes de vuitena entre 100 Hz i 5kHz per tant no podem comparar els nivells mesurats entre els 50 Hz i els 3,5kHz d’altres normatives molt mes exigents.

  És evident que no podem comparar un DnT,w+C50-3150 amb valors DnT,w+C100-5000, considerem doncs necessari una harmonització de criteris per poder preveure amb exactitud els nivells d’aïllament d’una solució constructiva certificada en d’altres països.

  De fet països com ara Suècia ja estudia com millorar l’aïllament de impacte i l’efecte de pandeig dels forjats doncs és conegut el fet que un caminar normal excita per sota ja d’aquests 50 Hz.

  Els panells de CLT son ortotròpics, per tant es comporten amb rigidesa diferents en cada una de les seves direccions, no es comporten acústicament com d’altres materials homogenis. Cada vegada coneixem millor el seu comportament i les seves possibilitats.

  La lleugeresa de les estructures de CLT suposa un important repte per aconseguir el confort acústic sol·licitat per la societat. Esta ja prou documentat el fet que suposa que assolir els valors establerts per normativa no aporta aquests grau de confort.

   

  Taula1. Dades subjectives de la percepció aïllament a impacte de usuaris d’acord el The CLT Handbook . Swedish Wood.

  Doncs amb un aïllament assolit de Lnt=65 dBA evident es perceben les passes al caminar, el caure objectes . En països amb normatives molt més exigents i avançada tradició en edificació en fusta són necessaris valors d’aïllament entorn a Lnt= 50 dBA per no escoltar un caminar ràpid o de Lnt= 40 dBA per evitar certs cops o caigudes d’objectes.

  Ara bé, són suficients aquests paràmetres passius d’aïllament?  O és necessari un anàlisi estructural amb detall per garantir una aïllament i deflexió acceptables?

  Destaquem la iniciativa portada a terme per l’ Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona on s’incentiva mitjançant:

  La ponderació de la puntuació del millor confort acústic per damunt de l’establert en el CTE -HR:

  • Increment de 2 dBA de l’aïllament acústic de la façana … 2,5 punts.
  • Increment de 5 dBA de l’aïllament acústic a soroll aeri en els elements verticals i horitzontals de separació entre habitatges i habitatges i altres usos … 2,5 punts.
  • Increment de 10 dBA de l’aïllament acústic a soroll d’impacte en elements horitzontals entre habitatges i habitatges i altres usos … 2,5 punts.

  Aquests nivells millorats estan comprovats en diferents promocions que son assolibles, ara bé amb importants condicionants en la construcció en fusta:

  • Cada vegada més ens hem d’ oblidar dels grans finestrals amb tancaments lliscants, de fet en determinats emplaçaments serà necessari la doble finestra.
  • Les divisòries entre diferents usuaris requereixen de solucions constructives desvinculades estructuralment, sistemes multicapa amb gruixos determinats.
  • L’aïllament a impacte en construcció en fusta requereix de :

  Anàlisi de desvinculació per flancs.

  Aportació d’inèrcia a solucions constructives.

  Determinats gruixos de CLT de partida i possiblement oblidar el poder deixar el CLT vist per la part inferior.